30-01-2008.
Een Totalitair Europa!
In 2002 vertelde Louis Michel, de toenmalige Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, die
tegenwoordig lid is van de Europese Commissie, het Belgische Parlement, dat de EU uiteindelijk
Noord-Afrika, het Midden-Oosten als ook Europa zal omvatten.
Het MEDA programma, het belangrijkste financiŽle instrument voor de implementatie van het
Euro-Mediterrane Partnerschap, spendeerde volgens de officiŽle website van de EU tussen 2000 en
2006 Ä5,35 Miljard aan verschillende programma's.
Tijdens de periode 1995 - 1999 werd 86% van
de fondsen die MEDA ter beschikking had naar Algerije, Egypte, JordaniŽ, Libanon, Marokko, SyriŽ,
TunesiŽ, Turkije en de Palestijnse Autoriteit
Vanaf 2007 zal MEDA worden vervangen door het instrument van Europees Nabuur- en
Partnerschap worden vervangen,
dat volgens plan in de periode 2007-2013 Ä11 miljard zal uitgeven
onder andere om samenwerking tussen Europese en Arabische landen
in de sectoren energie en
transport; in hogere opleidingen en mobiliteit van leraren, onderzoekers en studenten; multiculturele
dialoog door mens tot mens contacten, inclusief banden met immigrantengemeenschappen die in
EU-landen wonen evenals samenwerking tussen burgermaatschappijen, culturele instellingen en
uitwisselingsprogramma's van jongeren. De Europese Commissie, de machtige regering van de EU
met uitgebreide wetgevend bevoegdheden, zal samenwerking coŲrdineren met NGO's, universiteiten,
kerken, religieuze associaties en de media in met dit project verbandhoudende zaken, dit alles
overeenkomstig documenten die beschikbaar zijn op het Internet.
Bat Ye'or, auteur van het boek Eurabia, heeft gewaarschuwd tegen de post-Westerse cultuur van het
Palestinianisme, die door deze netwerken al tientallen jaren lang is bevorderd:
"Door middel van een gecoŲrdineerde campagne, begeleid door de netwerken van de lichamen van de
Europese Unie, heeft een systeem dat politiek koppelt aan markten, cultuur, universiteiten, media en
opiniemakers, zijn totalitaire grip over de lidstaten uitgespreid om een verachtelijke cultuur van
leugens en ontkenning op te leggen die Europa's pro-Palestijnse buitenlandse politiek ondersteunt."
De EU Commissie en senior officials creŽren, vaak bekendgemaakt door onschuldig klinkende
semi-officiŽle organisaties, overeenkomsten met Arabieren en implementeren ze later ongemerkt als
federaal EU- beleid.
Dit wordt gerealiseerd omdat miljarden Euro's ongecontroleerd rondstromen in
een zeer slecht gecontroleerd systeem.
De Europeanen financieren zodoende de samensmelting van hun eigen continent, in werkelijkheid
door middel van kolonisatie, met de Moslim wereld zonder dat ze het zelf in de gaten hebben en zonder
hun toestemming
. Het moet de eerste keer zijn in de menselijke geschiedenis, dat met
bureaucratische precisie een heel continent cultureel wordt uitgeroeid.
Terwijl het hier misschien gaat
om het grootste verraad in de geschiedenis van de Westerse beschaving, wordt dit toch grotendeels door
de Westerse media genegeerd.
Joschka Fischer, ex-minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, waarschuwde, dat Europa
riskeert de speeltuin te worden voor opkomende supermachten van de 21e eeuw. Hij wilde meer
samenwerking van de EU om dit te voorkomen. Maar we zijn al een speeltuin van buitenlandse
machten, want in het bijzonder moslimlanden, die hun onstuitbare populatiegroei in onze landen
dumpen en de inheemse bevolking bijna straffeloos lastig vallen en dit wordt actief door de EU
veroorzaakt.
Het zal interessant worden voor toekomstige historici te ontsluieren hoeveel senior
EU-leiders of bureaucraten zijn omgekocht en betaald met Arabisch oliegeld.
Het idee, dat de EU een supermacht zal worden is belachelijk. In de dageraad van de 21e Eeuw is
Europa een globale grap, een decadent, zwak en pathetisch continent, veracht door zijn vijanden en
bejammerd door zijn vrienden. Outsiders verwachten niet, dat Europa iets nieuws zal genereren, heel
wat zullen verrast zijn, indien het zelfs maar overleeft. Dit imago zal niet worden verbeterd door
leiders die niet alleen hun volkeren hebben verlaten, maar hen aanvallen door hun historische erfenis
aan hun aartsvijanden te verkwanselen, en door diegenen te muilkorven die hiertegen protesteren.
Je kunt niet op kunstmatige wijze een dynamische macht creŽren door bureaucratische besluiten,
dat doe je door de wet, wetten met de goedkeuring van de mensen, die hun beste belangen in het oog
houden en daarom door hen gerespecteerd worden - respect voor private eigendomsrechten en met
zoveel uitsluiting van de staat. Er is geen kortere weg.
Het is belachelijk te geloven dat gammele
topzware Frankenstein monster Europa competitiever zal maken.
Ik ben niet tegen samenwerking tussen Europese landen in welke vorm ook, maar absoluut wel in de
vorm van een pan-Europese dictatuur met massieve bureaucratieŽn. Ik begrijp het argument,dat
individuele naties, behalve misschien Duitsland, te klein zijn om met dergelijke landen als China te
concurreren. Misschien. Maar we moeten onze prioriteiten zuiver houden: Overleving staat voorop;
een dynamische economie creŽren komt op de tweede plaats. De simpele waarheid is, dat de EU een
dodelijke bedreiging voor overleving vormt en absoluut niets doet om de economie te bevorderen
Paul Belien, de uitgever van de Brussels Journal, heeft in zijn boek "A Throne in Brussels" betoogt,
dat BelgiŽ wordt gebruikt als een blauwdruk voor de grotere Europese Unie. In 2000 keurden de
Belgisch autoriteiten de zogenaamde "Snelle Burgerschapswet" goed.
In 1960 was 7,3% van de
bevolking in de Brusselse binnenstad van buitenlandse afkomst. Vandaag de dag is dit cijfer gestegen
tot 56,5%
. Volgens Jan Hertogen, een Marxistisch socioloog, "is deze bevolkingsvervanging een
indrukwekkende en unieke ontwikkeling in Europees of zelfs wereldwijd perspectief."
Ja, het is waarschijnlijk ongekend in de menselijke geschiedenis, dat een land zijn hoofdstad zonder
een schot aan anderen overhandigd, ofschoon zijn lot nu wordt herhaald in vele andere Europese
steden. Is er geen oppositie tegen in BelgiŽ ? Jawel, maar zij wordt het zwijgen opgelegd of zelfs
uitgebannen. De Vlaamse nationalistische Vlaams Blok werd onwettig verklaard wegens racisme en
veranderde zijn naam. Het racisme bestond erin regeringsstatistieken te citeren betreffende
oververtegenwoordiging in misdaad door immigranten.
De rechter concludeerde dat "waarheid [is]
geen verdediging."
Pere Samuel, een in Turkije geboren katholieke priester en een van de weinigen die de taal van Jesus,
het Aramees, spreekt, is vervolgd wegens "aanzetten tot rassenhaat" door het Belgische Centrum
voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CEOOR) , wegens een opmerking die hij
maakte in 2002 toen hij zei:
"Elk door en door geÔslamiseerd Moslimkind dat in Europa is geboren is
een tijdbom voor Westerse kinderen in de toekomst. De laatsten zullen worden vervolgd wanneer ze een
minderheid zijn geworden."
Hij stelt, dat Moslims Europa binnenstromen en waarschuwt voor een
dreigende burgeroorlog.
BelgiŽ is een kunstmatige Staat gedomineerd door een Franssprekende bureaucratische elite en kan
worden gezien als een laboratorium voor wat de EU-rabieren de rest van het continent willen
toebrengen, zoals bevolkingsvervanging, grotendeels door Moslims, en het tot zwijgen brengen van de
oppositie daartegen door wettelijke pesterijen en door verschillende mechanismen de facto ontzetting
van de autochtone populatie uit haar burgerrechten.
Artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) wordt verondersteld
vrijheid van meningsuiting te verzekeren. Toch wijdt het meer tekst aan de definitie van datgene wat
niet binnen de grenzen van vrije meningsuiting valt dan aan wat het is. Criminaliseren van ideeŽn is
gevaarlijk. Zoals John Stuart Mill uitlegt in zijn boek On Liberty, is vrijheid van meningsuiting de
basis van de ware vrijheid.
De Zweedse schrijver John Jšrvenpšš betoogt, dat een van de deugden van
vrije meningsuiting is, dat politiek incorrecte standpunten anderen dwingen rationeel te
argumenteren.
In 2007, besloot de EU aanzetting tot racisme en xenofobie tot een misdaad te verklaren over alle 27
aangesloten landen.
Onder de nieuwe wet kunnen overtreders een gevangenisstraf tot drie jaar tegemoet zien, wegens
"publiekelijke aanzetting tot geweld of haat, gericht tegen een groep personen of een lid van zo'n
groep wegens ras, kleur, religie, afkomst of nationale of etnische origine." De term "aanzetten tot
haat"tegen "religie" zal ongetwijfeld door Moslims worden gebruikt om critici van de Islam de
mond te snoeren, speciaal aangezien de Raad van Europa eerder heeft besloten Islamophobie gelijk
te stellen met antisemitisme.
Het vertrouwelijk handboek van de EU, eveneens uitgekomen in 2007, verbiedt regeringen te
spreken over "jihad" of Islam te koppelen met terrorisme. Maar aangezien we nu pan-Europese
antiracisme wetten hebben en pan-Europese richtlijnen die het vermelden van elke verband tussen
Islam en geweld verbieden, betekent dat, dat het onmogelijk zal zijn te spreken over de Jihad,
waaraan Europeanen zijn onderworpen ? Het doel van deze wetgeving kan niets anders zijn dan de
kritiek op massa-immigratie te muilkorven.
Zoals Robert Spencer opmerkte, "Spoedig zal EUrabie op de oude Sovjet-Unie lijken, waarin
dissidenten heimelijk samizdat literatuur verspreidden en zware gevangenisstraffen opliepen, wanneer
de autoriteiten ontdekten wat ze deden. Europeanen die zich zorgen maken over wat hen overkomt,
zullen naar het Westen moeten reizen, boeken kopen die de waarheid over de Islamitische jihad
vertellen, en ze distribueren buiten het zicht van het wakend oog van EU-bureaucraten."
De Europese Unie is eigenlijk een poging - een tamelijk geslaagde tot dusver - door de elites van de
Europese naties om samen te werken aan usurpatie van macht, met voorbijgaan en uiteindelijke
afschaffing van het democratisch systeem, een slowmotion staatsgreep.
Het werkt omdat de nationale
parlementen er nog zijn en de meeste mensen niet zien hoeveel er veranderd is. Zien is geloven.
Indien een kleine groep mensen besloot het democratisch proces openlijk terzijde te schuiven en
begint wetten op te leggen die het publiek niet goedkeurde, zou er een rebellie ontstaan. Maar dit is
wat de EU heeft gedaan. Ze zijn juist slim genoeg dit feit te verhullen onder vele lagen van
ondoordringbare bureaucratische newspeak, om te bewerkstelligen, dat de gemiddelde burgers de
omvang van wat er aan de hand is niet in de gaten hebben. IdeeŽn zoals "vredesbevordering" worden
als voorwendsel hiertoe gebruikt een bot om de onnozele massa's voor de gek te houden en
versluieren wat in wezen een naakte machtsgreep is.
De EU kan de nationale elites omkopen door hun ijdelheid en gevoel van belangrijkheid aan te
spreken, hen van nationaal tot internationaal niveau te verheffen,
hen mooie auto's en mooi klinkende
baantjes te geven niet gehinderd door domme prozaÔsche dingen als de wil van het volk.
Door multiculturalisme en massa-immigratie te bevorderen hopen de EUrocraten nieuwe, grotere
politieke entiteit te creŽren door de oudere natie-staten te vernietigen.
En daarnaast, is het
makkelijker mensen te controleren die geen eigen onderscheiden culturele of nationale identiteit
hebben
. Deze zelfbedienende elites verraden het vertrouwen van de mensen die zij geacht worden te
dienen, hen gebruikende als guinese biggetjes in een rampzalig sociaal experiment door hun cultuur te
ontmantelen en Moslims te importeren om hen te attackeren.
Zij verachten waarschijnlijk hun eigen
volkeren, die dit gedwee accepteren en hun belachelijke excuses geloven.
Autochtone Europeanen die in hun eigen steden niet langer veilig zijn, zijn van hun geschiedenis
beroofd en hebben meer immigratie in een kortere periode aanvaard dan welk ander volk in de
menselijke geschiedenis dan ook en ondervinden intimidatie en repressie wanneer zij weigeren nog
meer te accepteren. Dit vestigt onheil, er is geen andere manier van zeggen.
Volgens journalist John O'Sullivan, " stellen sommige verdedigers van de EU dat deze toegegeven
ondemocratische voorziening wordt gecompenseerd door de machtsuitbreiding van het Europese
Parlement. Maar dit overdrijft hogelijk de vertegenwoordigende aard van het Europarlement.
Ofschoon het formeel democratisch is krachtens democratische verkiezing, heeft het geen
continent-wijde publieke opinie waaraan het rekenschap verschuldigd is." Hij voegt daaraan toe:
"Het was locaal nationalisme in BrittanniŽ en bezet Europa, dat de meeste morele verzet bood tegen
fascistische ideologieŽn."
Dit laatste punt, dat Nazi Duitsland werd verslagen door trotse natie-staten zoals de U.S.A. en
BrittanniŽ (lange tijd geleden), is totaal verloren door de EU elites.
Commissaris Margot WallstrŲm betoogde, dat diegenen die zich tegen bijeenvoeging van nationale
soevereiniteiten keerden een terugkeer tot Nazi verschrikkingen riskeerden van de '30-er en '40-er
jaren. Haar collega Commissarissen gaven een gemeenschappelijke verklaring uit,
waarin ze stelden,
dat EU-burgers de doden van de Tweede Wereldoorlog eer zouden moeten bewijzen door VOOR de
EU-grondwet te stemmen.
De grondwet zal nog meer macht leggen in de handen van de reeds machtige en vrijgestelde elites. De
EUrocraten zeggen eigenlijk, dat aangezien iemand begrijpelijkerwijs ons democratisch systeem op
een zeker moment in de toekomst zou kunnen bedreigen, zouden wij het beter nu meteen kunnen
ontmantelen, op een ordelijke manier. Bovendien, terwijl grondwetten traditioneel de fundamentele
werking van de staat hebben samengevat,
verraadt de voorgestelde Europese grondwet, die honderden
pagina's beloopt, een bijna shari'a-achtig verlangen alle aspecten van het leven te reguleren. Het is een
controle-instrument, een blauwdruk voor een autoritaire staat.
Nazi-Duitsland was een totalitaire staat, maar zulke samenlevingen kunnen ook transnationaal zijn,
zoals de Sovjet-Unie, waar de EU meer dan oppervlakkig op lijkt: een kunstmatige superstaat die
gerund wordt door een autoritaire bureaucratie die de wil van de mensen naast zich neerlegt en zijn
ideologie aan de volkeren oplegt.
Zijn we terug in de E.U.S.S.R. ?
Ofschoon de EU, wegens haar transnationale natuur, heel erg op de Sovjet Unie lijkt, zijn er ook
overeenkomsten met Nazi Duitsland. De EU werd geschapen door de Grote Leugen techniek, die
werd gelanceerd door Nazi Propagandaminister Joseph Goebbels:
Serveer de mensen massieve
leugens, zo groot, dat zij niet kunnen geloven dat iemand erover zou liegen en zij zullen ze geloven
tenminste een tijdlang.
Het moet ook vermeld worden dat Adolf Hitler zijn bewondering voor de oorlogszuchtige natuur van de
Islam uitsprak.
De bewondering was wederzijds. Muhammad Amin al-Husayni, de Moefti van
Jeruzalem, was een Arabische nationalist en gepassioneerd antisemiet die tijdens WW-II nauw
samenwerkte met Nazi Duitsland.
Later, werd het leiderschap van de Palestijnse Arabieren overgenomen door Husayni's neef Yasser
Arafat, een grote vriend van de EU, die in 2002 een interview gaf waarin hij refereerde aan "onze
held al-Husayni."
Indien de EU word verondersteld ons te beschermen tegen de verschrikkingen van Nazi Duitsland, is
het opmerkelijk hoeveel trekken het daarvan kopieert, zoals flirten met Arabische sterke mannen en
bewondering voor de Islam.
De Moslim immigratie naar Europa die de EU bevordert, heeft de grootste
golf van antisemitisme uitgelokt sinds de opkomst van, wel, Nazi Duitsland, en kan de resterende Joden
dwingen te vertrekken.
Dat Europeanen deze organisatie zouden moeten steunen om een nieuw
totalitair regime te voorkomen is een zieke grap. De EU is veel dichter bij totalitaire staten dan de
veronderstelde boze natie-staten die het zal vervangen.
Aangezien er geen Europees demos (geen democratisch draagvlak) is, geen prepolitieke loyaliteit of
gemeenschappelijke publieke gemeenschap, en aangezien de wetgevende macht is overgedragen aan
de niet-gekozen EU-Commissie, kan de EU op geen enkele manier als democratie functioneren in
welke betekenisvolle zin ook. De EU kan alleen een reusachtig JoegoslaviŽ worden, ofwel geregeerd
door een autoritaire oligarchie Š la Tito, of uiteenvallen in burgeroorlogen.
De langzame maar gestage verstikking van de vrije meningsuiting door wetgeving en Moslim
Jihad-geweld geeft een omineuze trend aan: Europa beweegt zich in totalitaire richting. Deze kan niet
worden gestopt of teruggedraaid voor we de Moslim-immigratie stoppen, wat niet zal kunnen
gebeuren tenzij we de Europese Unie ontmantelen. Het opdoeken van de EU is de sleutel tot Europa's
overleving, die nu op het spel staat.

Uit: The Brussels Journal - the essential european blog
Door Fjordman - Ma. 30 april 2007 Towards a Totalitarian Europe
Vertaling: SpyNose.

Verdere ref.:
Brussels Journal
Europees Nabuurschaps Beleid
Euro-Mediterrane Partnerschap - FinanciŽle Samenwerking
Newspeak
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
De erfenis van Amin Al Husseini
Door Fjordman.
Dit artikel is eerder gepubliceerd bij Libertarian.nl op 27 april 2007.